N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

1. ช่างเทคนิค   1 ตำแหน่ง
วันที่แก้ไข : 29-04-2022
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

วันที่แก้ไข : 29-04-2022
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

3. เจ้าหน้าที่ QA   1 ตำแหน่ง
รับผิดชอบในการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุรภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ
วันที่แก้ไข : 14-02-2020
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

สามารถสอบถามข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @sjn9630y
ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.