N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
Sales Executive
หน้าที่งาน : - บริหารยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท - ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา - ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย - สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และแนวทางแก้ไข คุณสมบัติ : - เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี - มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย - มีทักษะในการวางแผนและกลยุทธ์การบริหารงาน - มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปหาลูกค้าต่างจังหวัดได้ - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูดและอ่านเขียนในระดับดี - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point ได้ดี

สวัสดิการ
 
***ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท***
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
- ค่าเล่าเรียนบุตร
 
- เครื่องแบบพนักงาน
 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
 
-ฌาปนกิจสงเคราะห์
 
- รางวัลอายุงาน
 
- เบี้ยขยัน
 
- ประกันอุบัติเหตุ
 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 
- โบนัสประจำปี ฯลฯ
สมัครงานนี้
ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
ประวัติย่อ : .PDF file
 

สามารถสอบถามข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @sjn9630y
ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.