N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

1. ให้ข้อมูลด้านและช่วยเหลือลุกค้าช่องทางออนผลิตภัณฑ์, ราคา,โปรโมชั่น, ดูแลไลน์ 2. เพิ่มเติมรายการสินค้าใหม่ในช่องทางออนไลน์ 3. ดำเนินการสนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
วันที่แก้ไข : 17-03-2020
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)

1. จัดทำเอกสารส่งออก, ตรวจเช็ค L/C ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นโรงงาน, ลูกค้า, Shipping 2. จำทำและ Update จัดทำและ Update แฟ้มเอกสารส่งออก
วันที่แก้ไข : 18-02-2020
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)

3. พนักงานขับรถ   1 ตำแหน่ง
รับผิดชอบในการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และให้การบริการขับรถยนต์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ถูกต้อง ทันเวลาและปลอดภัย
วันที่แก้ไข : 14-02-2020
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

4. เจ้าหน้าที่ QA   1 ตำแหน่ง
รับผิดชอบในการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุรภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ
วันที่แก้ไข : 14-02-2020
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

จำหน่ายสินค้า BRIDGESTONE Hydraulic Hose , สนับสนุน ประสานงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง ควบคุมดูแล ด้านงานขาย งานสั่งผลิตสินค้าจากโรงงานให้แก่ ตัวแทนจัดจำหน่าย และผู้ใช้งานตรง
วันที่แก้ไข : 15-01-2020
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

สามารถสอบถามข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @sjn9630y
ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.