หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)

รับผิดชอบในการตรวจสอบอาคารสถานที่และอุปกรณ์ บำรุงรักษาและประสานงานการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ จัดสรรการให้บริการรถบริการ ควบคุมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และการนำรถเข้าศูนย์บริการ รับ – ต่อโทรศัพท์ ให้การต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของแม่บ้านและคนสวน รปภ.ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
วันที่แก้ไข : 08-02-2019
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

3. พนักงานขับรถ   2 ตำแหน่ง
รับผิดชอบในการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และให้การบริการขับรถยนต์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ถูกต้อง ทันเวลาและปลอดภัย
วันที่แก้ไข : 08-02-2019
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

4. Programmer   1 ตำแหน่ง
1.งานด้านพัฒนาโปรแกรม 2.งานด้านดูแลระบบเครือข่าย 3.งานด้านการอบรมผู้ใช้ 4.งานด้านอื่น ๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่แก้ไข : 08-02-2019
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

5. TECHNICAL ENGINEER   3 ตำแหน่ง
Process Eng. หรือ Product Eng. ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูป (Mold)
วันที่แก้ไข : 05-07-2018
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

6. เจ้าหน้าที่ QA   3 ตำแหน่ง
รับผิดชอบในการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุรภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ
วันที่แก้ไข : 05-07-2018
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

จำหน่ายสินค้า BRIDGESTONE Hydraulic Hose , สนับสนุน ประสานงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง ควบคุมดูแล ด้านงานขาย งานสั่งผลิตสินค้าจากโรงงานให้แก่ ตัวแทนจัดจำหน่าย และผู้ใช้งานตรง
วันที่แก้ไข : 24-05-2018
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.