ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่งาน :

งานด้านบริหารบุคคล

- วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารขององค์กร

- สื่อสารกับพนักงาน สร้างความเชื่อมั่น และเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร

- ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

- จัดฝึกอบรมพนักงาน ปฐมนิเทศ และจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางให้เหมาะสมกับพนักงาน

- การบริหารพนักงานกลุ่ม talent ,succession planning  

งานด้านสรรหาว่าจ้าง

- สรรหา และคัดกรอง พนักงานที่มีศักยภาพและทัศนคติที่ดี ตรงกับเป้าหมายขององค์กร ด้วยวิธีการสรรหาที่หลากหลายและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

- สรรหา เจรจา และควบคุม ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractors) ที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินงานในส่วนงานที่ผันแปรปริมาณงานไปตามแต่ละช่วงเวลาได้

- กำหนดอัตรากำลังพลที่เหมาะสมแต่ละส่วนงาน และเป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายกำหนด

งานด้านกฎหมายแรงงาน

- ควบคุม ติดตาม และปรับปรุง กฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สวัสดิการเพื่อจูงใจพนักงาน หนังสือสัญญาจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เจรจา ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างพนักงานและบริษัท

- ตรวจสอบติดตาม และดำเนินการ เอกสารพนักงานต่างด้าว MOU ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

งานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง

- ควบคุม และตรวจสอบ รายงานค่าจ้างพนักงานรายเดือน (ประกันสังคม, สรรพากร, กรมแรงงาน, ธนาคาร ฯลฯ)

- ตรวจสอบ รายงานค่าจ้างพนักงานรายวัน รายเหมา และผู้รับเหมาช่วง ให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด

- ร่วมประเมิน และกำหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน เพื่อการปรับค่าจ้างและโบนัส ให้เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นไปตามผลงานของพนักงานแต่ละบุคคล

 

คุณสมบัติ :

- ชาย / หญิง อายุ 32  ปี ขึ้นไป

- ปริญญาตรี  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM) 

- มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีความรู้และประสบการณ์ในงานแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

- มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต และต่อองค์กร 

- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word . Excel , Power Point

 

อัตรา :

1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงานระยอง)

999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนำคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ :

- สอบถามเพิ่มเติม

 

ติดต่อ :

คุณสุรภาภร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนำคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

โทร. 038-606000-7 ต่อ 106

Email: sarupaporn@ncr-rubber.com