N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.

จากจุดเริ่มต้นร้านค้าปลีก...เติบโตสู่รูปแบบบริษัทฯ มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง และจับมือร่วมทุนกับองค์กรชั้นนำระดับโลก The Hose Specialist จึงได้เริ่มต้นขึ้น

NCR ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ท่อยาง โดยเป็นผู้ประกอบการที่ริเริ่ม
สายการผลิตสินค้าท่อยางอุตสาหกรรมเป็นรายแรกของประเทศ ที่ใช้เทคโนโลยี
การผลิตแบบต่อเนื่อง
(Continuous Production Process)
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่อยางหลากหลายชนิด

NCR เริ่มการผลิตโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ Robotics & Automation
เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและแม่นยำมากขึ้น

พลังงานแสงอาทิตย์
คือ พลังงานสะอาดที่ NCR ได้เลือกใช้
เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ
ลดปัญหาโลกร้อน

NCR ส่งออกสินค้าไปแล้ว 6 ทวีป
กว่า 73 ประเทศทั่วโลก และครอบคลุมหลากลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เหมืองแร่ และยานยนต์

เราเรียนรู้ที่จะ "ให้"
คือ คำสั่งสอนของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ
คุณเจริญชัย บุญบรรดารสุข ซึ่งท่านได้แสดงเป็นตัวอย่างแก่พนักงานทุกคน
หรือ "ครอบครัว NCR เสมอมา"

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม อากาศที่เราหายใจ
น้ำที่เราดื่มที่เราใช้...NCR จึงใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.