N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

- ดูแลรับผิดชอบงานด้านการออกแบบสื่อการตลาดและสื่อสนับสนุนการขาย อาทิ POPs, Product Display, Poster เป็นต้น - ดูแลรับผิดชอบงานบริหารแบรนด์สินค้า และควบคุมการใช้โลโก้ - ดูแลรับผิดชอบงานกิจกรรมการตลาด Event Marketing - ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันยอดขายขององค์กร - สรุปรายงานการตลาดที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บังคับบัญชา
วันที่แก้ไข : 14-07-2022
บริษัท เอ็น ซี อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด

2. International Sales Executive   1 ตำแหน่ง
- Formulate sales strategy & achieve sales target - Handle sales and marketing activities - Maintain good relationship with current customers and build relationship with new potential customers
วันที่แก้ไข : 14-07-2022
บริษัท เอ็น. ซี. อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี่้ จำกัด

หน้าที่งาน : - จัดหา จัดซื้อสินค้าสั่งทำ สินค้าซื้อมาเพื่อขาย และอุปกรณ์ - เครื่องใช้สำนักงาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง - พิจารณาคัดสรร Vendor รายใหม่ และประเมินผล Vendor รายปัจจุบัน - ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจัดซื้อ - จัดทำรายงานข้อมูลการสั่งซื้อ และรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่แก้ไข : 11-07-2022
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

4. Sales Executive   1 ตำแหน่ง
วันที่แก้ไข : 31-05-2022
บริษัท เอ็น ซี อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด

5. เจ้าหน้าที่ QA   1 ตำแหน่ง
รับผิดชอบในการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุรภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ
วันที่แก้ไข : 14-02-2020
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

สามารถสอบถามข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @sjn9630y
ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.