N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ความยั่งยืน

องค์กรแห่งความยั่งยืน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท่อยาง ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นคุณภาพ ความน่าเชื่อ และความไว้วางใจในด้านสินค้าเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการลดปริมาณของเสีย และปริมาณคาร์บอนที่อาจส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลก การจัดการคุณภาพน้ำรวมถึงการนำวัสดุที่เหลือจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่

 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เพื่อยกระดับความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตท่อยางและสายยาง NCR ยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในโรงงาน

อาทิ การนำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดแรงงานคนและยกระดับความปลอดภัย รวมถึงการหันมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)

เราได้ดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

ซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations – UN) โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในปี 2030 ดังนี้

 

#6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล

#7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้

#9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

#12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

#13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.