สายยางเชื่อมตัดโลหะด้วยแก๊ส (สายยางเชื่อมเดี่ยว)

เครื่องหมาย