ใบรับรองสินค้า MiT Made in Thailand


บริษัทเอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนขอใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย "Made in Thailand (MiT)" กับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าแก่คู่ค้าและผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการค้าไปยังประเทศที่นิยมสินค้าจากประเทศไทย  โดยดำเนินการสำหรับสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สายลมยาง และสายยางเชื่อมตัดโลหะด้วยแก๊ส (สายยางเชื่อมคู่) และเสร็จสมบูรณ์จนได้รับใบรับรองสินค้า MiT ดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

- ใบรับรองสินค้า Made in Thailand (MiT)  สายลมยางและสายยางเชื่อมตัดโลหะด้วยแก๊ส (สายยางเชื่อมคู่)