NCR เยี่ยมชุมชนรอบพื้นที่ตั้งของโรงงาน


          ด้วยความตระหนักและปลอดภัยจากโควิด-19  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้ออกเยี่ยมชุมชนรอบพื้นที่ตั้งของโรงงาน จำนวนกว่า 30 ครัวเรือนในวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ในการนี้ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด เป็นที่ระลึกแก่ทุกครัวเรือน