NCR ครบรอบ 63 ปี

           ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งครบรอบ 63 ปี ของบริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด  คณะตัวแทนผู้บริหาร-พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) จ.กรุงเทพฯ และที่โรงงานผลิต จ.ระยอง โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบธุรกิจ

            NCR ขอถือโอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ NCR ด้วยดีเสมอมา และเราจะยึดถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีสืบไป