NCR อาสา..ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนในพื้นที่


NCR ตระหนักดีว่าสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างเยาวชนไปจนถึงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศมากมาย จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงงาน โดยในวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้เริ่มดำเนินงานปรับภูมิทัศน์และทาสีอาคารให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่โดยรอบของโรงงานต่อไป