NCR เยี่ยมชุมชนรอบพื้นที่ตั้งของโรงงาน


เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้เดินทางเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนรอบพื้นที่ตั้งของโรงงาน จำนวนกว่า 30 ครัวเรือน ในการนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์สายก๊าซหุงต้มมาตรฐาน มอก. เป็นที่ระลึกแก่ทุกครัวเรือน