NCR ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3


 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 หรือระบบสีเขียว (Green System)โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นการตอกย้ำนโยบายด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเสมอมา และเอ็นซีอาร์ จะไม่หยุดพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการที่ยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดย “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” หมายถึง องค์การที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ