Sales Executive

หน้าที่งาน :

- บริหารยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- จัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

- ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

- ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

- สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และแนวทางแก้ไข

 

คุณสมบัติ :

- เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- มีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี 

- มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย 

- มีทักษะในการวางแผนและกลยุทธ์การบริหารงาน

- มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปหาลูกค้าต่างจังหวัดได้

 (สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้)

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูดและอ่านเขียนในระดับดี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point ได้ดี

 

อัตรา :

2 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- รางวัลอายุงาน

- ค่าเล่าเรียนบุตร

- พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

 - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางรถยนต์

- ค่าสึกหรอยานพาหนะ

- ค่าโทรศัพท์

- ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

- โบนัสการขายทุกไตรมาส

 

ติดต่อ :

คุณปวีณา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

โทร. 0-2622-6992-6 ต่อ 158

Email: paweena@ncr-rubber.com